Cukrárske potreby BB

Cukrársky eshop
Kamenná predajňa

Address:
Medená 3, 97405 Banská Bystrica

Email:
info@cukrarskepotrebybb.sk

Mobil:
+421940531590

Všeobecné obchodné podmienky

Pre nákup prostredníctvom eshop-u cukrarskepotrebybb.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi firmou Jana Uhliarová, ktorá je prevádzkovateľom eshop-u cukrarskepotrebybb.sk a zákazníkmi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s kupujúcim uvedené inak.

čl.I. DEFINÍCIA POJMOV

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:

predávajúci - firma Jana Uhliarová 97405 Banská Bystrica, Medená 5712/7, IČO:52869831, IČ DPH:SK1124900502 . Číslo živnostenského registra: 620-43713 ďalej len Jana Uhliarová.

1) kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s firmou Jana Uhliarová.
2) tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti Jana Uhliarová pre nákup prostredníctvom eshop-u cukrarskepotrebybb.sk.
3) služby - poskytovanie donáškovej služby.
4) pracovný čas - podľa otvaracích hodín. V sobotu,nedeľu a vo sviatok zatvorené.


čl.II. OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva tovar a služby predávajúceho prostredníctvom eshop-u cukrarskepotrebybb.sk, osobne na prevádzke, telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Objednávka prijatá cez sobotu, nedeľu alebo v štátny sviatok bude vybavovaná najbližší pracovný deň.Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, presný popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, dobu platnosti objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Nesplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do 3 týždňoch od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie týchto obchodných podmienok.

Predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku okamžite, prípadne do 7 dní odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to telefonicky kupujúceho a dohodne ďalší postup.Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať prostredníctvom eshop-u cukrarskepotrebybb.sk, telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).Kupujúci má právo do dvoch dní od vystavenia objednávky podať predávajúcemu návrh na zmenu objednávky, a to iba v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po overení predávajúcim považovaná za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný tovar alebo uvedie na trh nové verzie tovaru.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.Ak sa jedná o kúpnu zmluvu, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote odoslané alebo odovzdané osobne spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Kupújúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak sa jedná o potravinu alebo spotrebný tovar.

V prípade neprebratia dobierkovej zásielky zákazníkom si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie nevyhnutných doručovacích poplatkov. Zákazníkovi bude odoslaná elektronickou formou faktúra (splatnosť 7 dní). Túto je možné zaplatiť na účet predavajúceho alebo poštovou poukážkou na účet.
 
Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť objednávku vopred na účet predajcu.
 
Ak zákazník nezaplatí objednávku či poplatok za porušenie obchodných podmienok v uvedenej lehote, bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou.

Každá objednávka (zmluva) je uložená. Registrovaný spotrebiteľ má možnosť nahliadnuť do svojich objednávok po prihlásení do systemu. Najde to v hlavom menu v časti "Môj účet".


čl. III. PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOBY PLATBY

Kupujúci vykonáva platbu v eurách, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak niektorým z nasledujúcich spôsobov:

1) Osobne na prevádzke v hotovosti
2) Na dobierku pri prevzatí tovaru
3) Vopred na účet predávajúceho 2921830075/1100 IBAN:SK79 1100 0000 0029 2183 0075

čl. IV. VEĽKOOBCHODNÉ PODMIENKY

Zaregistrujte sa do nášho obchodu na registrácia nového zákazníka a označte políčko "Veľkoobchodná spolupráca". Pre registráciu firmy ako zákazníka veľkoobchodu vyžadujeme doručenie kópie živnostenského listu, alebo výpisu z OR. Kópiu ŽL, alebo výpisu z OR zašlite na adresu našej prevádzky alebo e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Po kontrole správnosti údajov Vám obratom spoluprácu potvrdíme a zašleme obchodné a dodacie podmienky. Súčasne sa s Vami spojí obchodný zástupca, ktorý s Vami dohodne podrobnosti spolupráce.

čl. V. CENY

Ceny uvedené na stránkach eshop-u cukrarskepotrebybb.sk sú uvedené s DPH a platia výhradne pre nákup prostredníctvom eshop-u cukrarskepotrebybb.sk. Súčasťou ceny nie je, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Firma Jana Uhliarová si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru bez ukončenia jeho platnosti.


čl. VI. Inzercia

Inzercia na stránkach eshop-u cukrarskepotrebybb.sk je zadarmo pre fyzické osoby nepodnikateľov. Nevkladajte na stránku nevhodné inzeráty (neslušné slová, firemné reklamy atď.) Firma Jana Uhliarová si vyhradzuje právo vymazať nevhodný inzerát bez predošlého súhlasu vkladateľa inzerátu.
 

čl. VII. ODBER A DODÁVKA TOVARU

Odber tovaru sa uskutočňuje spôsobom dohodnutým v objednávke, prípadne podľa dohody jedným z nasledujúcich spôsobov:

1) osobne na prevádzke
2) kurierom

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho.Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky (kurierskou službou a pod.). Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považujú za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu, jeho zástupcovi  umožní fyzicky disponovať s tovarom.Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

V letných mesiacoch posielame čokolády, čokoládové výrobky,  tovar ktorý obsahuje čokoládu a ľahko topiaci tovar na vlastné riziko kupujúceho.

čl. VIII. ZÁRUKA A SERVIS

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.


čl. IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
Kupujúci  pri odoslaní objednávky udeľuje Súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaní osobných údajov firme Jana Uhliarová 97405 Banská Bystrica, Medená 5712/7, IČO:52869831, Číslo živnostenského registra: 620-43713


čl. X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A ĎALŠIE USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Prevádzkovateľ eshopu

Obchodné meno: Jana Uhliarová

IČO: 52869831

DIČ: SK1124900502

Miesto podnikania: 97405 Banská Bystrica, Medená 5712/7

Číslo živnostenského registra: 620-43713

Predajňa Banská Bystrica

Otváracia doba

Pondelok: 15:00-18:00

Utorok: 10:00-12:00 a 15:00-18:00

Streda: 10:00-12:00 a 15:00-18:00

Štvrtok: 10:00-12:00 a 15:00-18:00

Piatok: 10:00-15:00

Sobota, Nedeľa a Sviatok zatvorené

Kontaktujte nás

Cukrárske potreby Banská Bystrica

Email: info@cukrarskepotrebybb.sk
Telefón:+421940531590

Posypy a zdobenia

Tu si môžete vybrať z množstva posypov a zdobení na Vaše tortičky, muffiny, cupcakes alebo rôzne cukrárske výtvory.

Kúp teraz!


TOP

Find Us On Facebook

Sledujte nás na Facebook. Najdete tam informácie o dodávkach tovaru alebo rozne informácie z cukrárskeho sveta.

Sledujte nás

Facebook