Cukrárske potreby BB

Cukrársky eshop
Kamenná predajňa

Address:
Medená 3, 97405 Banská Bystrica

Email:
info@cukrarskepotrebybb.sk

Mobil:
+421940531590


Reklamačný poriadok pre nákup cez e-shop cukrarskepotrebybb.sk

reklamačný protokol cukrarskepotrebybb.skReklamčný protokol na stiahnutie

I. Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

2. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom.

II. Nebezpečenstvo škody na tovare

1. Škodou na veci sa rozumie škoda, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, za akých príčin k nemu došlo.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme od predávajúceho alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

III. Vybavenie reklamácie

1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.

2. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:

a) kupujúci vadu zistil,

b) kupujúci mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.

3. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať.

4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:

a) ktoré kupujúci spôsobil sám,

b) o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru,

c) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

IV. Nároky z vád tovaru

1. Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.

2. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

3. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.

4. V prípade, že je reklamácia oprávnená, má kupujúci právo:

a) na bezplatné odstránenie vád, ak vada na tovare je odstraniteľná,

b) na výmenu tovaru za rovanký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare je neodstraniteľná,

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať,

d) odstúpiť od zmluvy, ak vada na tovare je neodstrániteľná.

V. Spôsob uplatnenia reklamácie

1. Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na kompletne vyplnenom reklamačnom formulári (je prílohou tohto reklamačného poriadku) na adrese predávajúceho.

2. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.

3. S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru.

VI. Záručná doba

1. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.

3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.

4. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

VII. Osobitné ustanovenia

1. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.

2. Tento "Reklamačný poriadok" sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode www.cukrarskepotrebybb.sk.

3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.11.2012.

 

Prevádzkovateľ eshopu

Obchodné meno: Jana Uhliarová

IČO: 52869831

DIČ: SK1124900502

Miesto podnikania: 97405 Banská Bystrica, Medená 5712/7

Číslo živnostenského registra: 620-43713

Predajňa Banská Bystrica

Otváracia doba

Pondelok: 15:00-18:00

Utorok: 10:00-12:00 a 15:00-18:00

Streda: 10:00-12:00 a 15:00-18:00

Štvrtok: 10:00-12:00 a 15:00-18:00

Piatok: 10:00-15:00

Sobota, Nedeľa a Sviatok zatvorené

Kontaktujte nás

Cukrárske potreby Banská Bystrica

Email: info@cukrarskepotrebybb.sk
Telefón:+421940531590

Posypy a zdobenia

Tu si môžete vybrať z množstva posypov a zdobení na Vaše tortičky, muffiny, cupcakes alebo rôzne cukrárske výtvory.

Kúp teraz!


TOP

Find Us On Facebook

Sledujte nás na Facebook. Najdete tam informácie o dodávkach tovaru alebo rozne informácie z cukrárskeho sveta.

Sledujte nás

Facebook